kuva kannesta
sivu 1 sivu 2

EUROTUKEA
myös kuvataiteille


Euroopan unionin Kulttuuri 2000 -ohjelma

Vaikka Euroopan unionilla ei ole varsinaista verotusoikeutta, se kerää jäsenvaltioistaan tulli-, maatalous-, arvonlisävero- ja bruttokansantuote- osuusmaksuin niin sanottuja omia varoja. Näistä omista varoista koostuva EU:n budjetti on tätä nykyä noin 100 miljardia euroa ja unionin laajentumisen seurauksena se tietysti kasvaa. Budjetin suurimmat menoerät koostuvat EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta (n. 48%) sekä alue- ja rakennepolitiikasta (n. 38%). Se seikka tulee harvemmin esille, että EU:n jäsenvaltioiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta unionin budjetti muodostaa vain murto-osan. Budjetti on nimittäin alle 1.3 prosenttia tuosta yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta eikä se nykysäännöin saa tämän rajan yli nousta jatkossakaan. Toisin sanoen integraatio on ollut ensisijaisesti taloudellinen yhteistyöhanke, mutta yhdentymisen vaikutukset ovat toteutuneet ja toteutuvat huomattavasti enemmän yksityistalouden kuin julkisten tulonsiirtojen puolella. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, ettei esimerkiksi EU:n erilaisilla rahoitusohjelmilla olisi mitään merkitystä – päinvastoin. Seuraavassa esiteltävä Kulttuuri 2000 -ohjelma on vasta unionin ensimmäinen kulttuurialan kokonaispuiteohjelma. Toki jo aiemmin EU:ssa on toteutettu tiettyihin yksittäisiin kulttuurin aloihin liittyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi Kaleidoskooppi- tai Rafael-ohjelma.

Kulttuuri 2000 -ohjelma avaa mahdollisuuksia osallistujamaiden kulttuurialan toimijoiden keskinäiseen rajat ylittävään yhteistyöhön. Ohjelman piiriin kuuluvat kaikki taiteen alat ja kulttuuriperintö lukuun ottamatta audiovisuaalista alaa, jota koskee erillinen Media Plus -ohjelma. Kulttuuri 2000 -ohjelma jatkuu vuoteen 2006 asti, joten ensi vuonna on hakijoilla vielä mahdollisuus pyrkiä käyttämään hyväksi ohjelman tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia vuonna 2006 alkaviksi tarkoitetuissa hankkeissa. Hakuaikojen tarkka aikataulu selviää myöhemmin. Vuoden 2005 hakuajat ovat jo umpeutuneet. Kulttuuri 2000 -ohjelmasta on myönnetty vuosittain keskimäärin 200 hankkeelle noin 30 miljoonaa euroa. EU:n myöntämää osarahoitusta ei ole kiintiöity jäsenmaittain, vaan hakemusten laatu ratkaisee. Seuraavan kulttuurin puiteohjelman on suunniteltu alkavan vuonna 2007. Suomessa Kulttuuri 2000 -ohjelman tiedotuksesta ja neuvonnasta vastaa opetusministeriön alainen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus (CIMO) ja sen Kulttuuri 2000 -yhteyspiste.

Kulttuurin puiteohjelman tarkoitus on edistää luovuutta ja yhteistyötä, vaalia Euroopan yhteistä kulttuuriperintöä sekä lisätä Euroopan kansojen keskinäistä kulttuurin ja historian tuntemusta. Kulttuuri 2000 -ohjelmasta tuetaan eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavia kulttuurialan hankkeita ja tapahtumia. Yhteistyöhankkeet voivat koskea esimerkiksi yhteistuotantoja, kiertueita, kiertonäyttelyitä, kulttuuritapahtumia, alan ammattilaisten jatko- ja täydennyskoulutusta, tiedonvaihtoa tai kokemusten välitystä. Tukihakemukset ovat voineet koskea joko yksivuotisia tai monivuotisia hankkeita. Vuoden 2006 hakukierroksen painopisteet ovat vielä avoinna. Painopisteiden sekä ohjelmatavoitteiden lisäksi hanke-esityksissä on pitänyt käsitellä seuraavia teemoja: kansalaisille suuntaaminen, uusi teknologia ja uusmedia luovuuden välineenä, traditio ja innovointi sekä menneisyyden ja tulevaisuuden yhteydet.

Kulttuuri 2000 -ohjelman tuki ei ole tarkoitettu yksinomaan paikallisten, alueellisten tai kansallisten kulttuuritapahtumien tuottamiseen. Ohjelmassa ei tueta myöskään yksittäisten taiteilijoiden matkoja, esitys- tai näyttelyvierailuja. Suunnittelija Hanna Hietaluoma CIMO:sta täsmentää, että yksittäinen taiteilija tai kulttuurin asiantuntija ei voi osallistua ohjelmaan hakien itse ohjelmasta tukea omaan näyttely-, opinto- tai luentomatkaansa. Sitä vastoin ohjelman yhteistyöhankkeet voivat sisältää taiteilijoiden ja muiden kulttuuriammattilaisten matkoja ja teosten kansainvälistä levitystä sekä asiantuntijavierailuja. Taiteilijat voivat siis toimia hankkeissa ja olla niiden edunsaajia, mutta itse hankkeita voivat synnyttää ainoastaan yksityiset tai julkiset, oikeustoimikelpoiset kulttuuriorganisaatiot yhteistyössä muista ohjelmamaista tulevien kulttuuriorganisaatioiden kanssa. Hietaluoma muistuttaa, että CIMO:n tehtävä on auttaa suomalaisia kulttuuritoimijoita hakemaan tukea Kulttuuri 2000 -ohjelmasta. Hän luottaa siihen, että toimijat ymmärtävät käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen.

Kulttuuri 2000 -ohjelman EU-rahoitus on aina osarahoitusta. Lisäksi on siis löydyttävä kansallista yksityistä ja/tai julkista hankerahoitusta. Yksivuotisissa hankkeissa tulee olla järjestäjiä vähintään kolmesta ohjelmamaasta. EU-rahoitus voi olla enintään 50 prosenttia (50 000 - 150 000 euroa) hankkeen kokonaiskustannuksista. Monivuotisiin yhteistyösopimuksiin perustuvat hankkeet ovat kestoltaan 2-3-vuotisia ja niissä tulee olla järjestäjiä vähintään viidestä ohjelmamaasta. Näissä hankkeissa EU-tuki voi vuosittain olla enintään 60 prosenttia (50 000 - 300 000 euroa vuodessa) kokonaiskustannuksista. Myös kolmannet maat voivat tietyin edellytyksin olla mukana hankkeissa.

Jatkuu seuraavalla sivulla >>


sivu 1 sivu 2