täydellinen ympyrä kuva kannesta

INFO


Täydellinen Ympyrä on Tampereen Taiteilijaseura ry:n tiedotuslehti ja keskustelufoorumi taiteilijoille ja kaikille kuvataiteista kiinnostuneille. Kirjoittajat vastaavat itse tekstiensä sisällöstä.

Jos olet kirjoittamassa lehteen, löydät avustajaohjeet täältä>>>
(Ohjeet doc-tiedostana)

Julkaisija: Tampereen Taiteilijaseura ry
Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere
Painopaikka: Cityoffset Oy
Päätoimittaja: Tiina Lamminen
Toimittaja: Aulikki Järvinen-Nummi
Toimituskunta: Jari Arffman, Soile Iivonen, toiminnan-johtaja Arja Moilanen, näyttelysihteeri Anne Paldanius, Sirkku Rautanen
Nettilehti: Mari Myllymäki
Kansi: Juha Tervon serigrafia Elämä ja kuolema, 2003 valokuva Heikki Korhonen
Taitto: Tiina Poutanen
Kansimateriaali: Cyclus Print 200 g, Amerpap
Sisäsivut: Cyclus Print 100 g, Amerpap


TAMPEREEN TAITEILIJASEURA RY

Vuonna 1920 perustettu Tampereen Taiteilijaseura ry on Suomen toiseksi vanhin toimiva ammat-titaiteilijoiden yhdistys, johon kuului lokakuussa 2005 jo 237 jäsentä. Seuran pääasiallisena ta-voitteena on alueen taiteilijoiden tukeminen ja Pir-kanmaan kuvataiteen edistäminen. Yhteistyö ulkomaisten taiteilijoiden ja taiteilijajärjestöjen kanssa sekä kansainvälinen toiminta yleensä ovat nykyään tärkeä osa seuran toimintaa. Seura jär-jestää jäsenilleen täydennyskoulutusta, tiedottaa ammatillisista asioista ja pyrkii aktiivisesti luomaan taiteilijoille uusia työtiloja ja näyttelymahdolli-suuksia. Yksityiset henkilöt ja yhteisöt voivat liittyä Tampereen Taiteilijaseuran kannatusjäseniksi.

Taidekeskus Mältinranta, Tampereen Taiteilijaseu-ran toimintakeskus, valmistui alunperin vedenpuh-distuslaitokseksi vuonna 1926, mutta laitoksen toiminnan loputtua Tampereen kaupunki kunnosti tilat ja vuokrasi ne Tampereen Taiteilijaseuralle vuonna 1983. Kahden näyttelysalin lisäksi Taitei-lijaseura sai rakennuksesta toimistotilat ja tilan gra-fiikan työpajalle. Nykyisin rakennuksessa toimii myös Taidelainaamo.

Galleria Mältinranta on tilava ja korkea 190 m2:n suuruinen näyttelytila. Studio Mältinranta, joka on kooltaan 70 m2, on pimennettävissä, joten se soveltuu hyvin myös video- ja muun mediataiteen esittelyyn.

Seuran taiteilijoiden teoksia voi nähdä pienois-näyttelyissä eri puolilla Tamperetta. Kolmen vuo-den välein Taiteilijaseura ja Pirkanmaan taidetoimi-kunta järjestävät kaikille pirkanmaalaisille taiteili-joille avoimen, jurytetyn “Pirkanmaan triennaali” -näyttelyn. Kesällä 2006 järjestettävän 3. trien-naalin näyttelypaikkoina ovat Taidekeskus Mältin-ranta, Työväen keskusmuseon vaihtuvien näytte-lyjen tilat sekä osa TR1:n näyttelytiloista.

Seuran johtokuntaan kuuluvat 2005 Lars Holm-ström puheenjohtajana, Jaakko Himanen ja Janne Laine varapuheenjohtajina sekä muina jäseninä Jarmo Kallinen, Mikko Kallio, Anna Kirstinä, Tiina Lamminen, Pasi Niininen ja Marjo-Riitta Sasi sekä sihteeri-rahastonhoitajana toi-minnanjohtaja Arja Moilanen.

Taidekeskus Mältinranta
Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere
Puh.+ fax: 03-2149214
E-mail: email@tampereen-taiteilijaseura.fi
Internet: http://www.tampereen-taiteilijaseura.fi